Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego. ​

Przyjmowanie wniosków planowane jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. 

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. 

 

Obecnie budżet programu wynosi 1 mld złotych. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 5000 zł.

 

Wsparciem mogą zostać wszystkie instalacje w gospodarstwach domowych wykonane po 23.07.2019 mieszczące się w przedziale 2-10 kW mocy zainstalowanej. 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW; 

 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł; 

 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej; 

 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”; 

 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem; 

 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej; 

 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW; 

 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury); 

 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji); 

 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność; 

 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW); 

 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją); 

 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV; 

 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania; 

 

23 lipca 2019

Rządowy Program "Mój prąd"

ul.  Rdestowa 48, Gdynia 

Strona zrobiona dla SunnyErgia.pl

81-577 Gdynia
ul. Rdestowa 48

info@sunnyergia.pl

Kontakt

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 08:00 - 17:00

sobota  09:00 - 15:00